Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

OZNÁMENÍ O ZÁPISU

 

ZVEME  Vás  na  

ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  

pro školní rok 2017 /2018.

 

Zápis bude pro všechny tři MŠ v Rychvaldě jednotný na 

MŠ na sídlišti – Mírová 1744

 ve čtvrtek 11. května 2017 od 7.30 – 14.00 hod.

K zápisu si rodiče přinesou:

 • vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou dětským lékařem

 • Rodný list dítěte

 • Občanský průkaz zákonného zástupce

Zápis do MŠ -  dle zákona č. 561/2004 se organizuje pro děti ve věku zpravidla  od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

 

Novela školského zákona, zákon č.178/2016 Sb. zavádí

s účinností od 1. 9. 2017 povinné předškolní

vzdělávání pro děti, které dovrší k 31.8. 2017

pěti let věku. Zákonný zástupce, který

nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu

vzdělávání  podle §34a  odst.2 se dopustí

přestupku.

 

Tiskopis je ke stažení na :

http://www.ms-rychvald.estranky.cz

a bude k dispozici od 10. dubna 2017  v MŠ.

 

Mateřská škola disponuje celkem 71 volnými místy.

 

 

POUČENÍ O ORGANIZACI  SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  VE VĚCI PŘIJETÍ resp. NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 

 1. Přijímací řízení probíhá ve správním řízení dle zákona č. 500/2004Sb. v platném znění.
 2. Řízení bude zahájeno v den zápisu podáním vyplněné žádosti, potvrzené lékařem (potvrzení osvědčující zdravotní způsobilost a očkování dle zákona),současně s předložením rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (doložení totožnosti žadatele). Děti musí splňovat podmínku očkování dle §50 zákona č. 258/ 2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, §34, odst. 5 zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo mít v tiskopise lékařem potvrzenou trvalou kontraindikaci.

 3. Pořadí přihlášek nemá vliv na výsledek řízení.

 4. MŠ Rychvald Mírová 1744 tvoří s odloučenými pracovišti jeden právní subjekt, pro který platí jeden spádový obvod tvořený hranicí území obce Rychvald.

 5. Žádost bude nedílnou součástí spisu a má formu protokolu. Obsahuje údaje rozhodné pro správní řízení ve smyslu předem zveřejněných kriterií pro přijetí:

 6. identifikační údaje dítěte a jeho zákonného zástupce

 7. datum narození dítěte

 8. trvalý pobyt dítěte v obci

 9. zda MŠ současně navštěvuje sourozenec dítěte

 10. zda se dítě hlásí k celodennímu provozu

 11. na kterou ze tří lokalit MŠ (Mírová, Václav, Podlesí) ZZ žádá dítě umístit a v případě, že nedosáhne pořadí pro uvedenou lokalitu, souhlasí s umístěním na další z nich.

   

 12. Podkladem pro rozhodnutí budou údaje uvedené v žádosti a rozhodováno bude podle níže uvedených kritérií.

 13. Před vydáním Rozhodnutí má zákonný zástupce možnost nahlédnout do spisu (§ 38 odst.1 správního řádu), a to po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ dne 30.5.2017 mezi 9 – 11 hodinou.

 14. Správní orgán tímto stanovuje zákonným zástupcům lhůtu písemně se do 1.6.2017, aby jejich případné připomínky mohly být v rozhodnutí vypořádány. To ale neznamená, že by správní orgán např. mohl kritéria pro přijetí individuálně měnit.

 15. O přijetí dítěte budou rodiče informováni 8. června 2017 seznamem vyvěšeným na dveřích MŠ Rychvald a webových stránkách školy. Jména dětí budou nahrazena přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení.

 16. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou vydávána v MŠ Mírová 1744 dne 8. června 2017 od 11 do 14.30 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.

 17. Nepřijaté děti zůstanou jako náhradníci. O uvolněném místě bude zákonný zástupce informován. Pokud zákonný zástupce umístí dítě do MŠ, je povinen o této skutečnosti ředitelku MŠ bez prodlení informovat.

 18. Pro rodiče nově přijatých dětí bude na jednotlivých mateřských školách 8. června 2017 v 15.30 hod. uspořádána informativní schůzka, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí a budou seznámeni se školním vzdělávacím programem, školním řádem MŠ, směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výši stravného, s možností adaptačního procesu dítěte v MŠ.

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

RYCHVALD

A) Ze zákona se přednostně  přijímají  děti

k povinnému předškolnímu vzdělávání ze spádového

obvodu MŠ Rychvald, tj. děti, které dosáhnou 6 let

v období od září 2017 do 31. srpna 2018, případně dítě

s povoleným  odkladem školní docházky.

B) Očkování dítěte mladšího pěti let jako zákonná podmínka. Dítě musí splňovat podmínku očkování dle §50 zákona č. 258/ 2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, §34, odst. 5 zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo mít v tiskopise  lékařem potvrzenou trvalou  kontraindikaci.

C) Ze zákona č. 178/2016 Sb. §34 odst. 3 se přednostně přijímají děti ze spádového obvodu MŠ Rychvald, které k 31.8. 2017 dovrší nejméně čtyř let.

D) Ředitelka MŠ Rychvald stanovila následující kritéria,  podle nichž bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení §165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce přesáhne stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Děti, které nedosáhnou 6 let do 31. srpna 2018, budou

přijímány na základě následujících kritérií, která

budou vyhodnocena níže uvedeným způsobem:

Kritérium                 

 

Body

Dítě se podrobilo  zákonem stanovených očkování nebo má  trvalou  kontraindikaci potvrzenou lékařem

Ano 

 

10

 

Ne – dítě nebude přijato. Nepřijetí dítěte, které není očkováno, je naplnění povinnosti vyplývající ze zákona.

0

Trvalý pobyt dítěte v obci k 11.5.2017

 

Trvalý pobyt dítěte v obci k 11.5.2017

 

100

 

Trvalý pobyt dítěte mimo obec k 11.5.2017 

 

0

Věk dítěte 

 

Dítě narozené od 1.9.2014 do 31.8. 2015

 

0

 

Dítě narozené od 1.9. 2013 do 31.8. 2014

 

10

 

Dítě narozené od 1.9.2012 do 31.8. 2013

30

Individuální situace dítěte

Sourozenec dítěte navštěvuje MŠ Rychvald a ve školním roce 2017/2018 bude pokračovat v docházce do MŠ Rychvald

20

 

Sourozenec dítěte nenavštěvuje MŠ Rychvald

0

 

Dítě se hlásí k celodennímu, celoročnímu  provozu

10

 

Dítě se hlásí k polodennímu, celoročnímu provozu

0

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.  V případě stejného data narození rozhoduje abecední pořadí podle příjmení dítěte.

 

Vyhodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

 1. Bude sestaveno celkové pořadí přihlášených dětí podle počtu dosažených bodů. Děti, které dosáhnou stejného počtu bodů,budou seřazeny sestupně od nejstaršího k nejmladšímu podle data narození,a u stejných dat narození budou seřazeny dle abecedního pořadí příjmení dítěte.

 2. Z celkového pořadníku budou přiřazovány děti do jednotlivých mateřských škol, podle žádosti zákonných zástupců.Po naplnění kapacity na některé ze tří mateřských škol se bude u dítěte, které v pořadníku následuje,vycházet ze skutečnosti, zda zákonný zástupce souhlasil se zařazením na jinou mateřskou školu v rámci Rychvaldu. V případě, že nesouhlasil, dostane se tímto mezi nepřijaté.

 3. Po vyčerpání kapacity volných míst všech tří mateřských škol budou uchazeči zařazeni mezi nepřijaté.

 4. Všichni nepřijatí tvoří seznam náhradníků. V případě uvolnění místa budou zákonní zástupci informováni o volném místu podle umístění v pořadníku.

 

 

V Rychvaldě   10. dubna 2017             

Bc. Alena Vansová, ředitelka

 

*********************************************

Výňatek ze smlouvy k plaveckému výcviku -

platební podmínky

https://1drv.ms/i/s!AmAFgI5aB5qkgQB9Qn6BMWsjxqNe

 

********************************************************************************************

 

OZNÁMENÍ - PROVOZ MŠ RYCHVALD BĚHEM HLAVNÍCH  PRÁZDNIN

   1.7.- 1.9.2017

 

 Od 1.7. – 14.7.2017 bude provoz na všech MŠ přerušen.

 

Od 17. 7. 2017 - 25. 8. 2017 bude v provozu

MŠ RYCHVALD VÁCLAV.

 

Na MŠ Rychvald Mírová 1744   + Na MŠ Rychvald Podlesí

od 1.7. – 1.9.2017 nebude provoz z důvodu rekonstrukce školní jídelny.

 

Na všech mateřských školách budou od 28.8. 2017 – 1.9.2017

probíhat úklidové a sanitární práce.

V měsíci květnu budeme zjišťovat zájem o prázdninovou docházku.

Provoz na všech MŠ bude zahájen 4.září 2017