Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

OZNÁMENÍ O ZÁPISU

 

ZVEME  Vás  na   ZÁPIS  DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  pro školní rok 2018 /2019.

Zápis bude pro všechny MŠ v Rychvaldě jednotný

tj. budova MŠ Mírová 1744; budova MŠ 1220 – Václav a

budova MŠ U Školky 1500

v klubovně Kulturního střediska  Rychvald nám. Míru 

v úterý 15.5.2018 od 7.30 do 14.30 hodin. 

K zápisu si rodiče přinesou:

 • vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou dětským lékařem

 • Rodný list dítěte

 • Občanský průkaz zákonného zástupce

Zápis do MŠ -  dle zákona č. 561/2004 se organizuje pro děti ve věku zpravidla  od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

(§34 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

 

Tiskopis je ke stažení na http://www.ms-rychvald.estranky.cz a bude k dispozici od 2. května 2018  v MŠ.

Mateřská škola disponuje celkem 50 volnými místy.

 

POUČENÍ O ORGANIZACI  SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

VE VĚCI

PŘIJETÍ resp. NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

 

 1. Přijímací řízení probíhá ve správním řízení dle zákona č. 500/2004Sb. v platném znění.

 2. Řízení bude zahájeno v den zápisu podáním vyplněné žádosti, potvrzené lékařem (potvrzení osvědčující zdravotní způsobilost a očkování dle zákona),současně s předložením rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (doložení totožnosti žadatele). Děti musí splňovat podmínku očkování dle §50 zákona č. 258/ 2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, §34, odst. 5 zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo mít v tiskopise lékařem potvrzenou trvaloukontraindikaci.

 3. Pořadí přihlášek nemá vliv na výsledek řízení.

 4. MŠ Rychvald Mírová 1744 tvoří s odloučenými pracovišti jeden právní subjekt, pro který platí jeden spádový obvod tvořený hranicí území obce Rychvald.

 5. Žádost bude nedílnou součástí spisu a má formu protokolu. Obsahuje údaje rozhodné pro správní řízení ve smyslu předem zveřejněných kriterií pro přijetí:

 6. identifikační údaje dítěte a jeho zákonného zástupce

 7. datum narození dítěte

 8. trvalý pobyt dítěte v obci

 9. zda MŠ současně navštěvuje sourozenec dítěte

 10. zda se dítě hlásí k celodennímu provozu na kterou ze tří lokalit MŠ (Mírová, Václav, Podlesí) ZZ žádá dítě umístit a v případě, že nedosáhne pořadí pro uvedenou lokalitu, souhlasí s umístěním na další z nich.

 11. Podkladem pro rozhodnutí budou údaje uvedené v žádosti a rozhodováno bude podle níže uvedených kritérií.
 12. Před vydáním Rozhodnutí má zákonný zástupce možnost nahlédnout do spisu (§ 38 odst.1 správního řádu), a to po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ dne 1.6. 2018 mezi 9 – 11 hodinou.

 13. Správní orgán tímto stanovuje zákonným zástupcům lhůtu písemně se do 5.6.2018, aby jejich případné připomínky mohly být v rozhodnutí vypořádány. To ale neznamená, že by správní orgán např. mohl kritéria pro přijetí individuálně měnit.

 14. O přijetí dítěte budou rodiče informováni 12. června 2018 seznamem vyvěšeným na dveřích MŠ Rychvald a webových stránkách školy. Jména dětí budou nahrazena přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení.

 15. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou vydávána v MŠ Mírová 1744 dne 12. června 2018 od 11 do 14.30 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.

 16. Nepřijaté děti zůstanou jako náhradníci. O uvolněném místě bude zákonný zástupce informován.

 17. Pokud zákonný zástupce dítěte, jemuž bylo oznámeno viz bod 9) Rozhodnutí o přijetí dítěte,umístí dítě do jiné MŠ, je povinen o této skutečnosti ředitelku MŠ bez prodlení informovat.

 18. Pro rodiče nově přijatých dětí bude na jednotlivých mateřských školách 14. června 2018 v 15.30 hod. uspořádána informativní schůzka, kde jim bude předáno Rozhodnutí o přijetí a budou seznámeni se školním vzdělávacím programem, školním řádem MŠ, směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výši stravného, s možností adaptačního procesu dítěte v MŠ apod.

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ RYCHVALD

A) Ze zákona se přednostně  přijímají  děti k povinnému předškolnímu vzdělávání ze spádového obvodu MŠ Rychvald, tj. děti, které dosáhnou 6 let v období od září 2018 do 31. srpna 2019, případně dítě s povoleným  odkladem školní docházky.

B) Očkování dítěte mladšího pěti let jako zákonná podmínka. Děti musí splňovat podmínku očkování dle §50 zákona č. 258/ 2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, §34, odst. 5 zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo mít v tiskopise  lékařem potvrzenou trvalou  kontraindikaci.

C) Ze zákona č. 178/2016 Sb. §34 odst. 3 se přednostně přijímají děti ze spádového obvodu MŠ Rychvald, které k 31.8. 2018 dovrší nejméně tří let.

D) Ředitelka MŠ Rychvald stanovila následující kritéria,  podle nichž bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení §165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce přesáhne stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti, které nedosáhnou 6 let do 31. srpna 2019, budou přijímány na základě následujících kritérií, která budou vyhodnocena níže uvedeným způsobem:

 

Kritérium                 

 

Body

Dítě se podrobilo  zákonem stanovených očkování nebo má  trvalou  kontraindikaci potvrzenou lékařem

 

Ano 

 

 

10

 

 

Ne – dítě nebude přijato. Nepřijetí dítěte, které není očkováno, je naplnění povinnosti vyplývající ze zákona.

 

0

Trvalý pobyt dítěte v obci 

k 15.5.2018

 

 

Trvalý pobyt dítěte v obci k  15.5.2018

 

 

100

 

 

Trvalý pobyt dítěte mimo obec k  15.5.2018 

 

 

0

Věk dítěte 

 

 

Děti narozené

od 1.1.2016 -  31.8.2016

 

 

0

 

 

Děti narozené

od 1.9.2015 -  31.12.2015

 

 

5

 

 

Děti narozené

od 1.9.2014 -  31.8.2015

 

 

10

 

 

Děti narozené

od 1.9.2013 -  31.8.2014

 

30

 

Individuální situace dítěte

 

Děti narozené 

od 1.9.2015 – 31.12.2015 mající sourozence, který bude ve školním roce 2018 / 2019 veden v matrice MŠ Rychvald a bude  docházet do MŠ Rychvald.

 

 

30

 

 

Sourozenec dítěte nenavštěvuje MŠ Rychvald

 

 

0

 

 

Dítě se hlásí k celodennímu, celoročnímu  provozu

 

 

10

 

Dítě se hlásí k polodennímu, celoročnímu provozu

 

 

0

 

Dítě se nehlásí k celoročnímu provozu

 

 

0

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte v pořadí od nejstaršího k nejmladšímu.  V případě stejného data narození rozhoduje abecední pořadí podle příjmení dítěte.

 

Vyhodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

 1. Bude sestaveno celkové pořadí přihlášených dětí podle počtu dosažených bodů. Děti, které dosáhnou stejného počtu bodů,budouseřazeny sestupně od nejstaršího k nejmladšímu podle data narození,a u stejných dat narození budou seřazeny dle abecedního pořadípříjmení dítěte.

 2. Z celkového pořadníku budou přiřazovány děti do jednotlivých mateřských škol, podle žádosti zákonných zástupců.Po naplnění kapacity na některé ze třímateřských škol se bude u dítěte, které v pořadníku následuje,vycházet ze skutečnosti,zda zákonný zástupce souhlasil se zařazením na jinou mateřskou školu v rámci Rychvaldu. V případě, že nesouhlasil, dostane se tímto mezi nepřijaté.

 3. Po vyčerpání kapacity volných míst všech tří mateřských škol budou uchazeči zařazeni mezi nepřijaté.

 4. Všichni nepřijatí tvoří seznam náhradníků. V případě uvolnění místa budou zákonní zástupci informováni o volném místu podle umístění v pořadníku.

   

   

  V Rychvaldě   21. března 2018                    

            Bc. Alena Vansová, ředitelka

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

plakat.jpg

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ O PROVOZU

MATEŘSKÝCH ŠKOL

v Rychvaldě během hlavních prázdnin

 

2. 7.- 13. 7. 2018 

budou uzavřeny všechny MŠ

 

16. 7. -  31. 7.2018 

bude v provozu MŠ Mírová 1744

MŠ Rychvald Václav uzavřena, 

MŠ Rychvald Podlesí uzavřena  

  

Školné v měsíci červenci se snižuje  na částku  246,- Kč.

     1. 8.  -  24. 8. 2018

    bude v provozu  MŠ Rychvald Václav 

    MŠ Mírová 1744 uzavřena

    MŠ Rychvald  Podlesí uzavřena   

    

27. 8.- 31. 8. 2018 - budou z důvodu sanitárních dnů uzavřeny všechny MŠ.

Školné v měsíci srpnu se snižuje na částku 321,- Kč.

V měsíci květnu budeme zjišťovat zájem o prázdninovou docházku. Zákonným zástupcům dětí, kteří odhlásí své dítě na celý kalendářní měsíc bude sníženo školné na 0,- Kč.

 

 

 

*********************************************************************************************

Vážení rodiče,

Je nám velmi líto, ale v letošním školním roce se z důvodu posunutí termínu rekonstrukce bazénu „Delfínek“ v Havířově nebude konat nadstandardní aktivita – plavecký kurz předškolních dětí naší MŠ.

Vzhledem k tomu, že jsme o této skutečnosti byli informováni pozdě, nelze již z důvodu obsazení bazénů v okolí zajistit plavecký kurz dětí na jiném zařízení.

Děkujeme za pochopení.

**************************************************

Organizace školního roku 2017/2018

 

Státní svátek   - úterý 1. května 2017

Státní svátek   - úterý 8. května 2017

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 

začne v pondělí 3. září 2018.

 

--------------------------------------------------------

Z důvodu modernizace zařízení školní jídelny a zkvalitnění přípravy jídel ředitelka MŠ Rychvald  rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka myčky černého nádobí pro ŠJ v budově MŠ Rychvald, Mírová 1744“ výzvou k podání nabídky. 

Nabídku si zájemci mohou stáhnout v menu "Dokumenty ke stažení".

*****************************************************************

Výňatek ze smlouvy k plaveckému výcviku -

platební podmínky

https://1drv.ms/i/s!AmAFgI5aB5qkgQB9Qn6BMWsjxqNe

 

********************************************************************************************