Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

­ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MÍROVÁ 1744

RYCHVALD

 

PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ PORADĚ  29.8.2016

 

Obsah:

 

 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 2. Výkon práv a povinností zákonných zástupců
 3. Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v MŠ
 4. Provoz a vnitřní režim MŠ
 5. Školní stravování
 6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrana před sociálně patologickými jevy
 7. Zacházení s majetkem školy
 8. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

I.  PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ  VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Základní ustanovení, cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání, školní vzdělávací program

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je:

 • doplňovat rodinnou výchovu

 • pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených

 • smysluplně v průběhu jeho předškolních let

 • poskytovat dítěti

 • rozvíjet osobnost dítěte

 • podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu,

 • napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení

 • učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané

 • usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.

2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v MŠ

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu, stanoveném ve školském zákoně
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

 • přihlašovat a odhlašovat dítě ze vzdělávání a stravování v mateřské škole, prostřednictvím telefonu, písemně nebo osobně

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno - bez výstředností v účesu a oblečení

 • na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
 • oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky
 • informovat školu o změně kontaktních tel. čísel, doručovací adresy popř. změně příjmení

 •  v prostorách mateřské školy a zahrady udržovat nekuřácké prostředí

   

  VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Stanové podmínky pobytu dítěte, způsob a rozsah jeho stravování

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte:

 • dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ

 • způsob stravování.

 • zákonný zástupce však může v průběhu roku délku docházky změnit dle své potřeby (např. z důvodu špatné adaptace dítěte, nemoci, pobírání rodičovského příspěvku). Musí však tuto skutečnost předem dohodnout s ředitelkou školy.

2. Přebírání dětí od zákonných zástupců k edukaci v MŠ a pro jejich předání po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Od této chvíle zodpovídá za dítě MŠ. Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi uvedené na Evidenčním listu dítěte, nezletilé osoby zplnomocněné písemným pověřením.  Vystavené písemné pověření, podepsané zákonnými zástupci dítěte, předají zákonní zástupci učitelce s uvedením identifikace pověřené osoby. Ředitelka nebo zást. ředitelky musí pověření schválit. Pedagogický pracovník má právo v případě pochybností požádat pověřenou osobu o prokázání totožnosti. V případě neprůkaznosti pedagogický pracovník dítě nevydá a informuje o této skutečnosti zákonného zástupce.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

3. Způsob informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledků

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v každé šatně příslušné pro třídu dětí.

Informace jsou poskytovány:

hromadně:

 • na třídních schůzkách a školních akcích

 • na nástěnkách v šatnách dětí

 • na www. stránkách školy

individuálně:

 • učitelkami ve třídě

 • učitelkami v konzultačních dnech

 • ředitelkou, statutární zástupkyní nebo vedoucí školní jídelny v kanceláři

Čas poskytování informací ředitelkou školy nebo zástupkyní ředitelky:

Zpravidla od 8:00 do 9:00 každý pracovní den v kanceláři ředitelky. Doporučujeme domluvit si schůzku telefonicky nebo e-mailem.

 Zpravidla od 10:30 do 11:30 každý pracovní den v kanceláři   zástupkyně ředitelky. Doporučujeme domluvit si schůzku telefonicky nebo e-mailem. V jinou předem dohodnutou dobu.

 

Informace o dětech poskytují učitelky přímo ve třídě. Jedná-li se o citlivé informace, nebo o informace vyžadující větší časový prostor, dohodne učitelka se zákonným zástupcem termín a čas mimo svou přímou vzdělávací činnost.

Informace o platbách za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání jsou uvedeny  na www.stránkách, na nástěnkách v šatnách dětí a rodiče je obdrží v písemné podobě na celý rok v měsíci září.

4. Předávání informací zákonným zástupcům dětí o mimoškolních a mimořádných akcích

Informace o provozu školy, školním vzdělávacím programu, denních aktivitách dětí, návštěvách divadel, výběru peněz, skladbě jídelníčků apod. se poskytují na třídních schůzkách a jsou vyvěšeny v šatně dětí nebo vstupních prostorech.

Ve vývěsní tabuli školy a webových stránkách školy jsou umístěny nejdůležitější informace o činnosti mateřské školy a odkazy na základní právní předpisy, směrnice a řády, kterými se mateřská škola řídí.

Akce mateřské školy konané mimo MŠ jsou polodenní nebo celodenní. Ve výjimečných případech povolí ředitelka mateřské školy dlouhodobější výlet nebo pobyt ve škole v přírodě za předpokladu, že budou předem zajištěny podmínky dle § 7 - §13  zákona 258 / 2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte  v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

5. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání, způsob informování o zdravotním stavu dítěte

Děti do MŠ docházejí pravidelně, zákonní zástupci oznamují předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, oznámí ji škole neprodleně. Omlouvat dítě lze osobně, písemně, SMS nebo telefonicky:

MŠ Mírová 1744 na telefonu  734 788 707

MŠ Václav 1220 na telefonu   734 788 705

MŠ Podlesí, U školky 1500 na telefonu 734 788 701

 

6. Podmínky úhrady úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Předškolní vzdělávání je poskytováno za úplatu dle „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“, kde je stanovena výše úplaty, možnost snížení nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti. Směrnice je vyvěšena na www.stránkách.

 

7. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a s ostatními dětmi a jejich zákonnými zástupci

 

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Rovněž jsou povinni ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení). Zákonní zástupci nemohou po učitelkách požadovat podávání léků dítěti v souvislosti s jeho doléčením. Výjimkou je podávání léků, které dítě užívá trvale,  a tyto léky dítěti zajišťují základní životní funkce. Podávání těchto léků se řídí směrnicí o podávání léků v mateřské škole s předchozím schválením lékaře.

Při pobytu dětí v mateřské škole zákonní zástupci

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy, provozní dobu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy

 • řídí se vnitřním řádem mateřské školy

 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 • chrání si své osobní věci a věci dítěte (podepsané) a zabezpečí si je před případnou záměnou

 • dohlíží, aby oblečení dítěte pro pobyt venku bylo vhodně složené

 • je-li uplatňována náhrada škody v souvislosti se zcizením věci, je vždy vyžadováno nahlášení Policii ČR

 • v případě nároku na náhradu škody je vždy nutné cenu věci doložit paragonem

 • při náhradě škody se rovněž přihlíží k době, kdy byla věc pořízena.

 • rodiče a zákonní zástupci nevstupují do tříd a na dětské koberce v šatnách v botách bez návleků, MŠ návleky neposkytuje

 

II. PODMÍKY PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

 1. Přijetí dítěte do MŠ

Děti jsou do MŠ přijímány na základě řádného zápisu dle stanovených kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Termín zápisu je určen a oznámen v Zpravodaji Rychvald, na www stránkách školy a na vývěsní tabuli  školy. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud má škola volné místo. Žádá-li zákonný zástupce o přijetí dítěte se zdravotním postižením, doloží rovněž písemné vyjádření školského poradenského zařízení.  O vyřízení žádosti rozhodne ředitelka školy. Pokud je volná kapacita rozhodne o přijetí neprodleně. V případě, že v mateřské škole není volné místo, rozhodne ve správním řízení do 30 dnů od podání žádosti. Zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ nebo zamítnutí s uvedením důvodu.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo řádnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

     2.  Ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

Zákonný zástupce dítěte může ukončit docházku dítěte do mateřské školy kdykoliv. Termín ukončení oznámí písemně ředitelce školy nebo její zástupkyni a vedoucí školní jídelny, která provede konečné zúčtování poplatků za stravování a úplatu za předškolní vzdělávání.

Ředitelka může po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do mateřské školy (§ 35 zákona 561/2004 Sb.) jestliže:

 • dítě nedochází do mateřské školy bez omluvy déle než 14 dnů. Poté upozorní ředitelka školy zákonné zástupce písemně na možnost ukončení předškolního vzdělávání dítěte. Neomluví-li zákonní zástupci dítě ani po písemném upozornění, rozhodne ředitelka školy o ukončení docházky dítěte do MŠ.

 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje školní řád

 • ukončení doporučí dětský lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM V MŠ

 1. Provoz a organizace vzdělávání v MŠ

Mateřské školy jsou otevřeny v pracovních dnech od 6.00 – 16.00 hodin. MŠ Rychvald Mírová 1744 od  6.00 – 16.30 hodin. Děti se scházejí do MŠ od 6.00 hod. do 8.00 hod. Mateřské školy se z důvodu bezpečnostních opatření uzamykají v 8.00 hodin. Všichni zákonní zástupci mají za povinnost vždy za sebou zavírat dveře u hlavního vchodu do budovy.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena  od 12.15 hod do 12.30 hodin. Po odpoledním odpočinku si zákonní zástupci své děti vyzvedávají  od 14.30 hodin.

MŠ Václav

6.00 – 7.00 hod a od 15.30 – 16 hodin se děti schází a rozchází ze třídy Broučci.

MŠ Mírová:

 6.00 – 6.45 hodin        Vstup do MŠ je možný jen po zazvonění na třídu Květinka, kde je provoz.

6.45 – 8.00 hodin        Je MŠ otevřená.

8.00 – 14.30 hodin      Je MŠ uzamčena. Vstup do MŠ a na třídy je možný  pouze po kontaktování třídního učitele dítěte zazvoněním u hlavních dveří.

14.30 – 16.00 hodin    Je MŠ otevřená. ZZ mají  POVINNOST VŽDY  zavírat za sebou DVEŘE.

16.00 – 16.30 hodin    Je MŠ uzamčena, zákonní zástupci si zvoní na třídu Květinka, kde končí provoz.

Zákon. zástupci mohou své dítě do MŠ přivést nebo odvést výjimečně v jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí domluvě s učitelkou na třídě. V případě změn provozních podmínek (absence zaměstnanců, mimořádně nízké počty přítomných dětí, mimořádné akce školy ap.) se třídy spojují. Zákonní zástupci MŠ Mírová jsou rozpisem na tabuli v l.mezipatře na schodišti informování, ze které třídy si mají  své dítě vyzvednout.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

 • kontaktuje ředitelku nebo statutární zástupkyni

 • v případě nouze se obrátí na Policii ČR

 

Učitelka vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy ho předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. ZZ jsou povinni vyzvednout dítě ze třídy nejpozději 5 minut před ukončením provozu MŠ. Budovu a zahradu MŠ s dobou provozu MŠ. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době uč. s dítětem setrvává na území mateřské školy.

 

Provoz mateřské školy může být částečně nebo úplně v prázdninových měsících po dohodě se zřizovatele přerušen. Výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Provoz MŠ může být omezen i v jiném období – např. v době vánočních svátků, v případě havárie apod. Informace o omezení nebo přerušení provozu musí být zveřejněna neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá zpravidla ve 3 ročnících, třídy jsou homogenní i heterogenní.

 

     2.  Denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle školních vzdělávacích programů a v denním režimu v něm uvedeném. Stanovený denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí a učitelek.

06.00 – 10.00 – scházení dětí, klidné a postupné začlenění dětí do dopoledních her a činnosti spontánní hry, výtvarné a pracovní činnosti s rozvíjením individuálních zálib a talentů, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové či frontální, navazující na třídní vzdělávací programy, pohybové aktivity, herní a relaxační chvilky zaměřené na paměťové a logické hry, procvičování všech smyslů, jazykovou průpravu, grafomotoriku, respirační prevenci.

08.40 – 09.00 – dopolední svačina, děti svačí průběžně dle svých potřeb.

9.45 – 11.45 – v letním období pobyt venku zaměřený na hry, pohybové aktivity, pracovní činnosti, vycházky s umožněním poznávací a řečové aktivity, turistika, sezónní činnosti. Činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší, pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu výše než -10stupňů Celsia, silném větru, vytrvalém dešti a při inverzi.

11.30 – 12.30 – příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod domů dětí s omluveným odpoledním pobytem v MŠ.

12.30 – 14.20 – odpočinek, potřeba spánku vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poslechu relaxační hudby. Děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelka jim nabízí náhradní klidové aktivity. Hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí, hudební a výtvarný program, zájmové kroužky, využití pobytu venku.

14.20 – 14.45   odpolední svačina

14.45 – 16.25  odpolední zájmové činnosti – dle volby dětí, individuální práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti, dokončení práce z dopoledních činností, pohybové činnosti a relaxační cvičení, respirační a jazykové chvilky, úklid hraček,  v letním období pobyt venku spojený se sezónními činnostmi a otužováním.

Všechny činnosti v průběhu dne jsou uskutečňovány prožitkovým, pestrým, variabilním a motivačně stimulujícím způsobem, s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí, jejich biologický rytmus i specifické věkové zvláštnosti.

 

     3.  Dítě do mateřské školy potřebuje:

Pro pobyt na třídě:

 • přezůvky s plnou patou a nešpinící gumou (bílou podrážkou) -                NE crosky

 • pyžamo (1x týdně čisté)

 • hrací kalhoty nebo zástěrku

 • cvičební úbor (kraťasy nebo legíny a tričko s krátkým rukávem)

 • kartáček na zuby, zubní pastu, papírové kapesníky a hřeben s poutkem

 • hrníček na pitný režim

Na zahradu v létě:

 • teplákovou soupravu, tenisky,

 • kraťasy, tričko

Na zahradu v zimě:

 • teplé převlečení / bunda, oteplené kalhoty/

 • vhodnou nepromokavou obuv

 • rukavice, šálu, čepici

 

Osobní prádlo a oděv dětí v MŠ je třeba mít čisté, lehké, volné a vhodné dle počasí. Všechny osobní věci dítěte je potřeba z důvodu záměny  řádně  podepsat !   Pyžamka dětí křestním jménem i příjmením. Přezůvky tzv. „CROSKY“ nejsou DOVOLENY.

Mateřská škola neodpovídá za uložení kol a koloběžek dětí na zahradě MŠ ani v budově školy. Děti by neměly nosit do MŠ peníze, šperky nebo jiné cenné předměty a předměty, které by mohly způsobit zranění dětí nebo jinak ohrozit jejich zdraví. Oděvy si děti ukládají do svého boxu se svou značkou v šatně, obuv do botníku. Rodiče, pokud nepoužijí vlastní návleky, se vyzují před vstupem do šatny, kde je koberec.

IV. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Stravování je dětem zajišťováno vlastní školní kuchyní. Za dodržování předpisů v této oblasti zodpovídá vedoucí školní jídelny. Spolu s hlavní kuchařkou sestavují týdně jídelníček podle zásad zdravé výživy. Zákonní zástupci se s jídelním lístkem seznamují na nástěnce ve vestibulu. Připomínky ke skladbě jídelníčků či způsobu stravování dítěte mohou zákonní zástupci vznést u učitelky na třídě nebo přímo u vedoucí školní jídelny. Učitelky i vedoucí ŠJ vznesené připomínky bezodkladně projednají s ředitelkou školy, která rozhodne o dalším řešení. Stravování dětí s alergiemi a speciálními dietami se řeší individuálně dle směrnice o stravování.

 1. Organizace, provoz a rozsah služeb školního stravování

Placení stravného:

 • v hotovosti dle rozpisu od  06.00 – 15.15 hod., MŠ Václav 6:00 -14:30 hodin

 • bezhotovostní inkasní platbou

 • úřední den ekonomky na MŠ Mírová : středa 6:00-15:00 hodin

 • PŘI NEDODRŽENÍ TERMÍNU PLATBY V HOTOVOSTI se připočítává PENÁLE ve výši 20,-Kč.

V ceně stravy jsou zahrnuty pouze náklady na potraviny. Režijní náklady se do ceny stravného nezapočítávají.

Zákonní zástupci platí na daný měsíc dopředu celkovou částku podle kalendářních dnů v daném měsíci. Částky za nevyčerpané, odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

     2.  Stravovací režim v průběhu vzdělávání

Doba zahájení vydávání stravy:

 • 8. 30                 dopolední svačina

 • 11.40                 oběd

 • 14.15                 odpolední svačina 

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky, voda ochucená citrónem nebo bylinkami). Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

     3.  Odhlašování ze stravování

Omlouvat nepřítomnost dítěte a odhlásit ho ze stravy je nutné nejpozději:

 • nejpozději den předem od 12.00-16.00 hodin na formuláři v příslušné šatně dítěte- MŠ PODLESÍ a MŠ VÁCLAV

 • nejpozději den předem od 12.00 – 16.30 hodin na formuláři v přízemí MŠ MÍROVÁ – okénko u dveří ke školní jídelně – pro všechny třídy platí společný formulář

 • nejpozději den předem od 6.00 – 14.30 hodin nebo ráno do 7.00 hodin telefonicky na příslušné číslo školní jídelny podle pracoviště

 • e-mailem na sjms.rychvald@seznam.cz do 7.00 hodin ráno ve tvaru:  Předmět: omlouvám .......... ze třídy .............. od ....... do …….podpis zákonného zástupce

 • Zákonní zástupci nepožadují po učitelkách na třídě omlouvání dětí ve školní jídelně. Učitelky tuto službu rodičům neposkytují.

Neodhlášenému dítěti se stravné započítává. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve školním zařízení a hradí se běžná částka.

Dle Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů hradí zákonní zástupci za další neomluvené dny i režijní a mzdové náklady  celodenní stravy  (Tj. 30 Kč za každý jeden neomluvený den + náklady na potraviny). Školský zákon umožňuje poskytovat dotovanou stravu  jen dětem v době jejich pobytu ve škole.

    4.  Kategorie stravování

Na začátku školního roku jsou děti zařazené do kategorie podle věku dosaženého ke dni 31. 8. následujícího roku. (příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.)

1. Kategorie dětí 3 - 6 let    

    CENA stravného:  polodenní 24,-Kč; celodenní 30,-Kč.

2. Kategorie dětí 7- 10 let      

    CENA stravného:  polodenní 26,-Kč; celodenní 32,-Kč.

 

V. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, JEJICH OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé. Zákonní zástupci kontrolují a dbají, aby papuče dětí byly čisté a funkční, neohrožující zdraví dítěte (nesešlapané). Učitelky denně provádí ranní zdravotní filtr. Je-li podezření, že dítě je nemocné, není přijato do mateřské školy. Pokud rodič se zjištěním a rozhodnutím učitelky nesouhlasí, může rozhodnutí učitelky o nepřijetí dítěte do mateřské školy z důvodu zjištění při ranním zdravotním filtru zvrátit lékařské potvrzení. Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci, zajistí jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonné zástupce a zapíše do zdravotního filtru ve třídě. Zákonní zástupci si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření u lékaře. Mateřská škola informuje zákonné zástupce o výskytu infekční nemoci na nástěnce v MŠ. V celém objektu mateřské školy platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a drog. Do prostor školy včetně školní zahrady není povolen vstup se psy. Nepovoluje se rovněž uvazování psů u plotu MŠ, a to ani z vnitřní ani z vnější strany. Vstup boční branou na MŠ Mírová je dovolen pouze správním zaměstnancům k zabezpečení provozu mateřské školy.

     2.  Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

MŠ při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří přiměřené podmínky pro jejich zdravý vývoj. Denně je sledován aktuální stav znečištění ovzduší. V případě nepříznivých podmínek denní režim a pobyt venku přizpůsobován aktuálnímu stavu tak, aby bylo chráněno zdraví dětí.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a)  přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy:

 • po pozemních komunikacích pedagogický zaměstnanec, který s dětmi opouští mateřskou školu (výlet, soutěž, akce pro děti) zodpovídá za to, že má s sebou lékárničku

 • před každým opuštěním mateřské školy mimo pobyt venku (např. divadlo) poučí pedagog děti o bezpečném chování a zapíše do třídní knihy

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech; skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

 • pro zvýšení bezpečnosti jsou využívány reflexní vesty, čepičky; skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce; přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

 • v případě cestování autobusem (výlet, divadlo apod.) má pedagogický doprovod u sebe jmenný seznam přítomných dětí

 

  b) pobyt dětí v přírodě:

využívají se pouze známá bezpečná místa;

 • provozní zaměstnanci a posléze pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

   

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity:

před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy:

 • kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí

 • kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 • před pobytem na školní zahradě provede pověřená osoba monitoring – zda nejsou na území školní zahrady injekční sekty. V případě pozitivního nálezu zajistí odstranění

 • pedagogičtí pracovníci dbají na to, aby děti nelezly na oplocení školní zahrady,

   

d) pracovní a výtvarné činnosti:

při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou špičaté nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.

 

Dojde-li k úrazu dítěte, poskytne učitelka první pomoc a podle závažnosti zajistí odborné lékařské vyšetření a ihned kontaktuje zákonné zástupce. Sepíše záznam o stavu a provedených opatřeních do knihy úrazů. V případě úrazu dítěte, který nezpůsobil absenci dítěte v mateřské škole, je vydán záznam o úrazu jen na žádost zákonného zástupce. Pokud je dítě v mateřské škole z důvodu úrazu a následné léčby v dalších dnech nepřítomno, předloží ředitelka záznam o úrazu zákonnému zástupci automaticky.

Za bezpečnost dětí během pobytu v mateřské škole odpovídají učitelky, a to od doby převzetí dítěte od rodiče nebo jím pověřené osoby, až do doby jeho předání rodičům nebo jimi pověřené osobě nebo jinému pedagogovi školy.

Při akcích MŠ a SRPŠ při MŠ, kterých se účastní děti spolu se svými zákonnými zástupci (karneval, oslavy MDD, společné aktivity)  odpovídají za bezpečnost dětí zákonní zástupci dětí.

Zjistí-li učitelka přisátí klíštěte na těle dítěte – okamžitě informuje rodiče, předá dítě ZZ proti podpisu s oznámením o nalezení klíštěte. Klíště učitelka nikdy nevytahuje.

Ošetření dítěte se zadřenou třískou: učitelka místo dezinfikuje, přelepí. Předá dítě ZZ proti podpisu o zadřené třísce.

Mateřská škola provádí 2x ročně cvičný požární poplach.

 

     3.  Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy (projevy diskriminace, nepřátelství a násilí)

V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

     4.  Povinnosti dětí

Povinnosti dětí jsou stanoveny §29 školského zákona. Ze školského zákona pro ně vyplývá, že děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména:

 • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byli seznámeni

 • plnit pokyny učitelek mateřské školy a ostatních zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 

Děti musí být v prvních dnech školní docházky seznámeny s těmito svými povinnostmi a musí jim být srozumitelně, přiměřeně jejich věku vysvětleno, že pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy se vždy a za všech okolností musí plnit. O poučení dětí provádí pedagog písemný záznam do PVP a pro děti, které nebyly v době poučení přítomny, provádí poučení v nejbližším vhodném termínu. Touto činností se sleduje jediný cíl – zajistit prevenci před úrazy dětí. Děti si musí od prvého vstupu do mateřské školy být vědomy toho, že existují nějaká hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a že nemohou stále být jen objektem péče druhých, ale že je v jejich vlastním zájmu, aby se na této péči aktivně podílely.

VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 1. Zásady chování při zacházení s majetkem MŠ.

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Dojde-li přesto k rozbití hračky nebo poničení vybavení, budou zák. zástupci dítěte, které škodu způsobilo, požádáni o její opravu. MŠ neodpovídá za odložené hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ bez souhlasu učitelky.

     2.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ

Zákonní zástupci dbají na to, aby jejich děti v době po ukončení provozu mateřské školy nepřelézaly oplocení školní zahrady a neničily její vybavení či nezpůsobovaly nepořádek.   Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. V případě, že zákonní zástupci zjistí, že dítě vyneslo z mateřské školy hračku či učební pomůcku, jsou povinni tuto vrátit zpět do MŠ. Zákonní zástupci dbají na dodržování hygieny (splachují WC)  za svými dětmi, v případě, že je použilo před převzetím učitelkou nebo po převzetí od učitelky.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se školním řádem jsou zákonní zástupci seznamováni každoročně v září na schůzce zákonných zástupců. Školní řád je trvale k dispozici u ředitelky MŠ, na www. stránkách školy a  vstupní nástěnce školy.

Školní řád nabývá účinnosti 0l.09.2015. Současně pozbývá platnosti řád školy platný k 31.8.2015.

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

 

 

V Rychvaldě dne 31.08. 2016                   Bc.  Alena Vansová, ředitelka MŠ

 

Vysvětlivky:

ZZ – zákonní zástupci